Vedtægter vedtaget d. 3/11/2018 - bemærk der er ændringer vedtaget i 2019

 

 • 1:

Fælleslistens formål er at skabe et Danmark i balance samt at styrke demokratiet.

 

 • 2:

Fælleslisten opgave er at få størst mulig indflydelse på samfundsudviklingen dels gennem valg af kandidater til demokratiske fora, men også ved at søge indflydelse på anden vis.

 

 • 3:

Alle der kan tilslutte sig paragraf 1 og 2 kan blive medlem.

 

 • 4:

Foreningens midler skal være indsat i bank eller sparekasse. Dog skal det være kassereren tilladt at have en kassebeholdning af en størrelse, som er nødvendig for den daglige drift. For beløb under 1000 kroner tegnes Fælleslisten af kassereren. For større beløb tegnes Fælleslisten af formand og kasserer i fællesskab. Der påhviler ikke Fælleslistens medlemmer nogen personlig hæftelse for de Fælleslistens forpligtelser.

 

 • 5:

Generalforsamlingen er Fælleslistens højeste myndighed. Mellem generalforsamlingerne forvalter bestyrelsen Fælleslistens anliggender. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Afgår et medlem i årets løb, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde suppleanten. Alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til kontoudtog fra pengeinstitut. Udpegede til tillidshverv refererer til bestyrelsen, som udformer bestemmelserne for deres arbejdsform og deltagelse i de beslutningsprocesser, hvor de repræsenterer Fælleslisten.

 

 • 6:

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

 

 • 7:

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på generalforsamlingen. Der vælges i ulige år 3 medlemmer og i lige år 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der kan udpeges en kasserer udenfor bestyrelsen. På generalforsamlingen vælges tillige 2 bestyrelsessuppleanter og en revisor for en 2-årig periode.

 

 • 8:

Formanden sammenkalder bestyrelsen, når formanden finder det nødvendigt eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det. For at bestyrelsen beslutning skal have gyldighed skal mindst 3 medlemmer være til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formanden stemme afgørende.

 

 • 9:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt til formanden fremsætter en motiveret begæring. Enhver ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til medlemmerne.

 

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning fra bestyrelsen om Fælleslistens virksomhed i det forløbne år.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingentet for et år af gangen.
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af stemmetællere
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen - herunder valg af 2 suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Forslag, der af medlemmer ønskes forelagt på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 • 10:

På generalforsamlingen afgøres forslag med simpelt stemmeflertal. Ændring af vedtægterne kræver mindst 2/3 stemmeflertal af de fremmødt. Opstilling af kandidater til alle typer valg vælges på opstillingsmøde af medlemmerne, og alle opstillinger er sideordnet opstilling.

 

 • 11:

Nedlæggelse af Fælleslisten kan ske med 3/4 stemmeflertal blandt de fremmødte til en generalforsamling, hvor indkaldelsen er sket med nedlæggelse på dagsorden. Foreningens midler doneres i så fald til almennyttigt formål.

 

 

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 3/11-2018

 

 

 

Go to top
Template by JoomlaShine